ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ  

Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні та за її межами

Голова – Олійник Сергій Олексійович

вул. Чорновола, 26/2, 56

м. Київ,  01135,  Україна

Тел./факс +380 44 236-86-19, +380 44 236-98-36

e-mail: migrant2008@ukr.net


Установчим з’їздом, на який прибули представники 16 регіонів України, 09.01.2006 року був схвалений і затверджений Статут профспілки працівників-мігрантів. Профспілка зареєстрована 03 липня 2006 року.

Членами Профспілки працівників мігрантів можуть бути особи, об`єднані спільними інтересами за родом їх професійної діяльності, які працюють на підприємствах в Україні і за кордоном, особи які навчаються в професійно-технічних або вищих навчальних закладах в Україні; особи які вийшли на пенсію, або тимчасово не працюють; іноземні громадяни та особи без громадянства.

Основними завданнями профспілки для від’їжджаючих працівників-мігрантів є:

 • проведення акредитованих програм для перед міграційної орієнтації та навчання, надання інформації по окремим країнам стосовно умов набору, найму, прав стосовно умов забезпечення та відповідних міжнародних стандартів праці; Для цього періодично проводяться семінари з протидії торгівлі людьми в Україні;
 • проведення переговорів для укладання контрактів на працевлаштування за міжнародними стандартами, які б мали підписувати роботодавці, мігранти та агенції по найму;
 • докладаються зусилля для зменшення плати, яку мігранти мають сплачувати за працевлаштування, з огляду на повну відміну плати, передбачену конвенцією №181 Міжнародного Бюро Праці; (виступи по телебаченню, пресі, Парламенті) у проекті Створення для цього при профспілці Міжнародного центру зайнятості працівників мігрантів в Україні та за її межами.
 • надання від’їжджаючим адреси та прізвища працівників профспілок, з якими можна зв’язатися в країні, куди від’їжджає мігрант;
 • лобіювання об’єднання роботодавців для створення централізованої служби реінтеграції мігрантів, що повертаються на батьківщину;
 • сприяння реінтеграції мігрантів надаючи інформацію про робочі місця, відкриваючи та підтримуючи роботу кооперативів для мігрантів; Для цього укладені договори з обласними центрами занятості;
 • надавання консультації для мігрантів, які стали жертвами насилля; – забезпечення жінкам мігрантам належного захисту від дискримінації;

Основними завданнями Профспілки для прийняття мігрантів є:

 • лобіювання законодавства для забезпечення рівноправного положення мігрантів стосовно умов працевлаштування та соціального забезпечення у відповідності до конвенцій Міжнародного Бюро Праці; Для цього підписана угода між профспілкою мігрантів і Інспекцією по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення
 • докладання зусиль для вилучення з трудових договорів або дозволів на роботу положень, які стимулюють мігрантів від вступу до профспілок; Для цього у комісії з надання дозволів на працевлаштування при ОЦЗ працюють голови обласних профспілкових організацій для перевірки кол. договорів.
 • надавання мігрантам інформації що до їх прав, через проведення навчальних заходів на мові, яку вони розуміють, а також надавання юридичних послуг;
 • лобіювання роботодавців стосовно включення робітників мігрантів до колективних договорів, створення фонду професійних трудових ресурсів, для підвищення кваліфікації мігрантів, та надання фінансової допомоги мігрантам, які опинились під судом та слідством;
 • сприяння встановленню інтеграції мігрантів та розвитку мирних стосунків між працюючими мігрантами та корінним населенням.

Третім аспектом діяльності профспілки є внутрішня міграція:

 • розбудовуємо профспілку на районному рівні у всіх регіонах України
 • Практика показує, що у 99% підприємств малого та середнього бізнесу відсутні Колективні договори. А їх положення, як зазначається в Генеральній угоді діють безпосередньо на всіх підприємствах і застосовуються як мінімальні гарантії.(ГУ Заг. положення п.4).

На сьогоднішній день профспілка разом з центрами зайнятості на семінарах за допомогою інспекторів Держнаглядпраці (угода підписана на національному рівні) проводить пілотний проект по Львівській області по створенню первинних профспілкових організацій і допомозі підписання колективних договорів на підприємствах малого і середнього бізнесу де працюють мігранти.

Профспілка налічує 67 681 членів.

Затвердили зразок посвідчення члена профспілки, початок видачі 01.10.2009р.

Профспілка працівників мігрантів в Україні та за її межами є підписантом Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об`єднаннями роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і об`єднаннями на 2008 – 2009 роки.

Плекаємо надію що за допомогою нашої профспілки більш динамічного розвитку набудуть відносини між працюючими мігрантами та роботодавцями, мігрантами та корінним населенням, мігрантами та державними установами.

Бажаючим прийняти участь у розбудові осередків профспілки працівників мігрантів в Україні та за її межами будемо дуже раді і просимо звертатись за адресою: migrant2008@ukr.net

У разі використання інформації обов`язкове посилання на www.migrant.org.ua

Голова Всеукраїнської профспілки працівників мігрантів в Україні та за її межами

С. Олійник


«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Міністерством юстиції України

” 03 ” липня  2006 року

Свідоцтво № 2480

«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»

Установчим з’їздом Всеукраїнської профспілки працівників-мігрантів в Україні та за її межами

09 лютого 2006 року

Протокол № 1

С Т А Т У Т

Всеукраїнської профспілки працівників-мігрантів

в Україні та за її межами

м. Київ, 2006 рік

1. Загальні положення.

1.1. Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні та за її межами (далі Профспілка) є добровільною неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності – працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності, видів діяльності, незалежно від територіальної, галузевої приналежності або фахової сфери діяльності, з метою представництва, здійснення та захисту їх трудових, соціально-
економічних прав та інтересів.

Повна назва: Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні та за її межами

скорочена назва: ВППМ ВУМ (Профспілка)

Назва англійською мовою: All-Ukrainian trade union of migrant workers in Ukraine  and abroad

Профспілка має статус всеукраїнської і її діяльність поширюється на всю територію України.

1.2. Місцезнаходження і юридична адреса керівного органу Профспілки – Ради Профспілки: 01135, місто Київ-135, вул. Чорновола, буд. 26/2, офіс 56.

1.3. Профспілка діє відповідно до Конституції України, Законів України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про об’єднання громадян”, Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, Декларації прав людини, міжнародних конвенцій прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН, Конвенції Міжнародного Бюро Праці №97 та №143, а також Міжнародної конвенції з захисту прав усіх робітників іммігрантів та членів їх сімей, цього Статуту та її програмних документів.

1.4.Профспілка організує свою діяльність, виходячи з демократичних принципів:

– добровільного вступу до Профспілки і виходу з неї;

– самостійності організацій Профспілки, їх виборних органів у вирішенні статутних завдань;

– виборності всіх профспілкових органів знизу догори;

– гласності в роботі профспілкових організацій та їх виборних органів;

– регулярної звітності виборних органів перед членами Профспілки, що їх обирали;

– колегіальності в прийнятті рішень виборними органами Профспілки, організацій Профспілки та персональної відповідальності за їх виконання;

– поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, право кожного члена Профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції, право внесення її на повторний розгляд;

– виконання рішень вищих органів Профспілки, прийнятих у відповідності з цим Статутом.

1.5. Профспілка є юридичною особою, має печатку штамп із своїм найменуванням, свою символіку, зразки символіки затверджуються  Радою. Символіка реєструється в установленому порядку.

З метою виконання своїх статутних завдань на добровільних засадах Профспілка має право входити до складу об’єднань та вільно виходити з них; має право укладати угоди, набувати майнові і немайнові права та нести відповідальність, пов’язану з її діяльністю, здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність, створювати в установленому законодавством порядку підприємства, установи або організації із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки; бути позивачем та відповідачем у судах, мати рахунки (в тому числі валютні) в установах банків.

Профспілка здійснює свої повноваження через свій керівний орган – Раду Всеукраїнської профспілки працівників-мігрантів в Україні та за її межами, що діє в межах повноважень, визначених цим Статутом, а організації Профспілки, відповідно, через свої керівні органи (ради, комітети).

1.6. Профспілка та організації Профспілки у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

2. Мета та завдання Профспілки.

2.1. Згідно з «Міжнародною конвенцією про захист прав всіх працюючих мігрантів та членів їх сімей», прийнятою резолюцією №45/158 Генеральної  Асамблеї   від 18 грудня 1990 року  держави учасники признають право працюючих мігрантів та членів їх сімей:

а) приймати участь у зборах та заходах профспілок та будь-яких інших асоціаціях, створених у відповідності з законом з метою захисту їх економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, користуючись тільки правилами відповідної організації;

б) вільно вступати  до будь-яких професійних спілок та будь-яких вищевказаних асоціацій, користуючись тільки правилами відповідної організації;

в)  звертатися за  допомогою та  підтримкою  до будь-якої професійної спілки та будь-якої вищевказаної асоціації.

2.2. Метою створення Профспілки є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Завданнями Профспілки в установленому порядку є:

здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади, як на території України так і в установленому порядку за кордоном, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян;

сприяння у працевлаштуванні за кордоном членів Профспілки;

ведення колективних переговорів, здійснення укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку, встановленому законодавством країни, в якій працює член Профспілки;

участь у законотворчості через співпрацю з профспілками інших країн, народними депутатами України, участь у громадських експертизах законопроектів, внесення пропозицій до суб’єктів законодавчої ініціативи щодо прийняття чи вдосконалення законодавства з питань соціально-трудової сфери;

сприяння захисту прав громадян на працю, участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;

участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проведення спільних консультацій з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, внесення пропозицій щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільнюються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснення контролю за виконанням законодавства про зайнятість;

участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом;

як представники застрахованих осіб за принципами соціального партнерства бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням;

представництво прав та інтересів працівників у відносинах з роботодавцем в

управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності, участь у роботі комісій з приватизації;

Ведення роз’яснювальної роботи серед членів профспілки та їх сімей про права та обов’язки працюючих мігрантів згідно з прийнятими документами Генеральної Асамблеї ООН та програм, протоколів і законів України.

2.4. Профспілка, у встановленому  законодавством порядку має право:

на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки відповідно до законодавства;

на одержання безоплатної інформації від роботодавців або їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів;

за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз;

бути засновниками засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до законодавства;

організовувати і здійснювати громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;

брати участь у здійсненні благодійної  діяльності згідно чинного законодавства;

брати участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяти діяльності громадських природоохоронних організацій, проводити громадські екологічні експертизи та здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері;

брати участь у створенні умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури, свободи літературної, художньої, наукової, технічної творчості, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності;

брати участь у розробці державної житлової політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшенні використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла;

Основними завданнями Профспілки для від’їжджаючих працівників-мігрантів, які є членами Профспілки є в установленому законодавством порядку:

–   проведення акредитованих програм для перед імміграційної орієнтації та навчання, надання інформації по окремим країнам стосовно умов набору, найму, прав стосовно соціального забезпечення та відповідних міжнародних стандартів праці;

– проведення переговорів для укладання контрактів на працевлаштування за міжнародними стандартами, які мали б підписувати роботодавці, іммігранти та агенції по найму;

– докладання зусиль для зменшення плати, яку іммігранти мають сплачувати за працевлаштування, з огляду на повну відміну плати за працевлаштування, передбачену конвенціями Міжнародного Бюро Праці;

–   надання від’їжджаючим адреси та прізвища працівників профспілок, з якими можна зв’язатися в країні,  куди від’їжджає мігрант;

– лобіювати об’єднання роботодавців для створення централізованої служби реінтеграції мігрантів, що повертаються на батьківщину;

– сприяти реінтеграції мігрантів, надаючи належну інформацію про робочі місця, навчання для набуття навичок підприємництва, відкривати та підтримувати роботу кооперативів для мігрантів;

– надавати консультації, зокрема для іммігрантів, які стали жертвами насилля та жорстокого поводження;

– забезпечення жінкам іммігрантам належного захисту, зокрема, від дискримінації та уникнення того, щоб стати жертвою торгівлі живим товаром.

Основними завданнями Профспілки для прийняття мігрантів є:

–  лобіювання законодавства для забезпечення рівноправного положення

іммігрантів стосовно умов працевлаштування, соціального забезпечення, недискримінації та інших прав у відповідності до конвенції Міжнародного Бюро Праці;

–  докладання зусиль для вилучення з трудових договорів або дозволів на

роботу положень, які стимулюють іммігрантів від ступу до профспілок;

–  надавати іммігрантам інформацію стосовно їх прав через проведення

широких публічних кампаній та організацію навчальних заходів на мові, яку вони розуміють, а також надавати професійні та непрофесійні юридичні послуги;

–  винесення питань стосовно робітників іммігрантів на обговорення з

об’єднаннями роботодавців та включення іммігрантів до колективних договорів. Лобіювання об’єднань роботодавців для створення фонду професійних трудових ресурсів для підвищення кваліфікації іммігрантів та надання фінансової допомоги іммігрантам, які опинилися під судом та слідством;

–  сприяння встановленню інтеграції іммігрантів та розвитку мирних стосунків

між робітниками іммігрантами та корінним населенням;

–  забезпечення жінкам іммігрантам залежного захисту, зокрема, в оплаті праці,

захисті материнства та захисті від сексуального та інших видів насильства.

3. Умови та порядок прийняття в члени Профспілки та вибуття з неї.

3.1. Членами Профспілки можуть бути особи, об’єднані спільними інтересами за родом їх професійної діяльності, які працюють на підприємствах в Україні і  за кордоном, в установах, і організаціях незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю; а також фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності; особи, які забезпечують себе роботою самостійно; особи, які навчаються в професійно-технічних або вищих навчальних закладах в Україні; особи, які вийшли на пенсію, або тимчасово не працюють; іноземні громадяни та особи без громадянства.

3.2. Підставою для вступу до Профспілки є заява громадянина. Рішення про прийняття в члени Профспілки розглядається на зборах первинної організації Профспілки або на засіданнях її виборного органу.

3.3. Облік членів Профспілки ведеться, в первинній організації Профспілки, а також у головному офісі Профспілки .

4. Права та обов’язки членів Профспілки та їх сімей, умови, порядок та підстави виключення з членів Профспілки.

4.1. Член профспілки має право:

обирати та бути обраним до всіх статутних органів Профспілки та організацій Профспілки;

вільно обговорювати всі питання діяльності профорганізації, виступати з критикою,     вносити пропозиції, відстоювати свою думку;

особисто брати участь у роботі зборів, засідань профспілкових органів під час розгляду питань своєї діяльності чи поведінки;

звертатися до всіх керівних органів Профспілки, організацій Профспілки за захистом своїх прав і законних інтересів та вимагати відповіді по суті поставлених питань в межах компетенції цих органів;

на захист законних прав та інтересів з боку Профспілки в державних, судових та господарських органах;

на безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;

брати участь в акціях, організованих Профспілкою;

вийти з Профспілки на підставі особистої заяви;

користуватись першочерговим правом придбання путівок на оздоровлення та відпочинок для себе, членів сім`ї та дітей.

отримувати консультативну, матеріальну та іншу підтримку Профспілки при захисті його соціальних, економічних і правових інтересів у питаннях праці, зайнятості, медичного, пенсійного та соціального забезпечення;

отримувати інформацію про діяльність Профспілки та її органів по всіх напрямках діяльності.

Профспілка захищає права членів сім’ї працюючих мігрантів згідно ст. 45 «Міжнародної конвенції про захист прав всіх працюючих мігрантів та членів їх сімей», прийнятою резолюцією №45/158 Генеральної  Асамблеї   від 18 грудня 1990 року.

4.2. Член Профспілки зобов’язаний:

визнавати й виконувати вимоги Статуту Профспілки;

щомісяця сплачувати членські внески;

виконувати рішення виборних органів Профспілки;

брати активну участь в діяльності профорганізації;

не допускати дій, що перешкоджають профспілковій організації у досягненні мети та реалізації завдань Профспілки;

виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором та іншими угодами, укладеними Профспілкою.

4.3. Профспілкове членство припиняється за рішенням первинної організації Профспілки у випадках:

виходу з Профспілки за власним бажанням або виключення з її рядів;

несплати членських внесків без поважних причин протягом двох місяців.

4.4. За порушення вимог Статуту, за вчинення дій, що можуть спричинити розпад профспілкової організації, дискредитацію профспілкового членства або протидію в досягненні мети і завдань Профспілки на члена Профспілки можуть бути накладені такі
стягнення:

догана;

виключення з Профспілки.

4.5. Рішення про накладання стягнення можуть оголошувати загальні збори первинної організації Профспілки,  профком  або  вищий за підпорядкуванням профспілковий орган. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх членів Профспілки, профкому або вищого виборного органу.

4.6. Стягнення на члена Профспілки діє протягом року. Рішення про його зняття протягом року приймає той орган, який це стягнення ухвалив.

4.7. Питання про виключення з Профспілки вирішується в присутності члена Профспілки. У випадку відмови члена Профспілки без поважних причин від присутності на профспілкових зборах ( конференції), ці питання можуть вирішуватись за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на зборах (конференції, раді, чи президії).

4.8. Виключений з Профспілки має право в двомісячний термін оскаржити це рішення у вищі профспілкові органи.

4.9. Рішення про  стягнення,  накладене  вищим  профспілковим  органом, повідомляється первинній організації Профспілки.

4.10. У разі скасування вищим органом необґрунтованого рішення про виключення з членів Профспілки, профспілкове членство поновлюється з моменту виключення без переривання профспілкового стажу.

4.11. Повторний вступ до Профспілки здійснюється на загальних підставах, але не раніше ніж через півроку з дня виходу. У випадках виключення з Профспілки – не раніше ніж через рік.

4.12. Особа, що вибула, або виключена з Профспілки, не має права на спільне профспілкове майно, сума сплачених членських внесків їй не відшкодовується.

4.13. Активна робота в Профспілці може бути визначена моральними та матеріальними формами заохочення: оголошення подяки, преміювання, нагородження грамотами Профспілки, іншими видами заохочення.

5. Організаційна структура Профспілки, повноваження організацій Профспілки та керівних органів, порядок формування їх складу.

5.1. Профспілка здійснює свою діяльність за територіальним принципом.

5.2. Організаціями Профспілки є обласні, регіональні, Київська та Севастопольська міські організації, включаючи їх галузеві, місцеві та первинні організації.

Організації Профспілки діють на підставі Статуту Організації Профспілки та повинні повідомити відповідні державні органи про належність до Профспілки. Первинні організації Профспілки повідомляють також роботодавця із зазначенням складу об’єднуваних ними працівників.

Профспілка та її організації здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм законом та цим Статутом.

5.3. Профспілка організовує свою діяльність на принципах:

добровільного членства у Профспілці;

рівноправності організацій Профспілки щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки та гарантії представництва в органах Профспілки;

збереження за організаціями Профспілки права самостійно вирішувати всі питання своєї діяльності, якщо це не суперечить завданням та статутним цілям Профспілки;

формування органів Профспілки шляхом прямого делегування до її складу представників організацій Профспілки;

колегіальності і гласності діяльності органів Профспілки;

свободи дискусій та плюралізму думок на стадії підготовки і обговорення питань та єдності дій після прийняття рішень.

Обов’язковий характер для організацій Профспілки мають рішення виборних органів Профспілки стосовно питань державного соціального страхування у відповідності до чинного законодавства, а також рішень щодо виконання положень і вимог цього Статуту та програмних документів Профспілки.

Первинна організація Профспілки.

5.4. Первинна організація Профспілки є добровільним об’єднанням
членів профспілки, які працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою  самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Первинні організації Профспілки входять до відповідних обласних, регіональних, Київської та Севастопольської міських, галузевих, місцевих організацій Профспілки.

Первинна організація Профспілки керується у своїй діяльності вимогами Статуту Профспілки, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством.

5.5. Вищим органом первинної організації Профспілки є профспілкові збори
членів профспілки. Збори проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на
півріччя і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів
Профспілки. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше
половини присутніх на зборах, а з питань виключення з Профспілки – не менше 2/3
присутніх.  Звітно-виборні збори проводяться в  строки,  встановлені  відповідною
вищестоящою організацією Профспілки, але не рідше одного разу на 2 роки.

5.6. Для ведення поточної роботи у первинній організації Профспілки
обираються: з чисельністю від 3 до 100 членів Профспілки – профорганізатор та ревізор, а з чисельністю понад 100 членів Профспілки – профспілковий комітет і ревізійна комісія.

Вибори голови профспілкового органу проводяться безпосередньо на зборах.

Порядок виборів керівних органів первинної організації Профспілки та її керівників, форму голосування (таємне чи відкрите) визначають збори. Обраним вважаються особи, які отримали більше половини голосів осіб, що брали участь у голосуванні.

Профорганізатор, голова профкому, які обираються зборами, звільняються від посади тим же органом більшістю голосів учасників зборів.

Рішення про дострокові вибори будь-якого профспілкового органу приймається на вимогу не менше як 1/3 членів профспілки відповідної профорганізації або за пропозицією вищого профспілкового органу.

5.7. Первинна організація Профспілки:

на основі цього Статуту визначає мету своєї діяльності і засоби її досягнення;

заслуховує звіти профспілкового комітету і ревізійної комісії (профорганізатора і ревізора);

при формуванні виборних органів профспілки шляхом прямого делегування обирає своїх представників у ці органи з правом їх заміни;

затверджує напрямки і порядок витрачання своїх профспілкових коштів, визначає залежно від своїх фінансових можливостей посади своїх платних працівників і розміри їхньої заробітної плати;

визначає коло питань, що виходять за межі її компетенції і можливостей, делегуючи право на їх розв’язання вищестоящим організаціям Профспілки.

5.8. Профспілковий комітет (профорганізатор) первинної організації:

здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством, цим Статутом, виступає повноважним представником інтересів трудового колективу у виробничих та соціально-економічних взаємовідносинах з керівником чи власником, або уповноваженим ним органом;

укладає колективний договір, здійснює контроль за виконанням зобов’язань сторін в період його дії, вживає заходи в разі їх невиконання;

погоджує систему і умови оплати праці, бере участь в атестації і тарифікації працівників, захищає інтереси членів профспілки при використанні економічних фондів підприємства, організації, розподілі соціальних благ і наданні додаткових пільг;

здійснює громадський контроль у межах наданих законом повноважень дотримання трудового, житлового законодавства, правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

розглядає заяви, скарги членів профспілки, представляє і захищає їх інтереси у вирішенні трудових спорів з адміністрацією в державних і господарських органах;

проводить збори, мітинги, демонстрації, страйки, інші заходи, спрямовані на захист інтересів членів профспілки;

здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників та членів їх сімей на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

сприяє розвитку самодіяльної художньої та технічної творчості, фізичної культури, спорту, туризму;

організовує виконання рішень профспілкових зборів, вищестоящих профспілкових органів;

здійснює облік членів профспілки, забезпечує своєчасне і повне відрахування вищестоящій організації Профспілки членських профспілкових внесків у встановлених нею розмірах;

веде профспілкову документацію і статистичну звітність за встановленою формою;

приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язання за колективним договором;

дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником –членом Профспілки з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами України чи держави перебування працівників-членів Профспілки;

укладає договір з роботодавцем щодо перерахування роботодавцем щомісячно і безоплатно на рахунок профспілки членських профспілкових внесків із заробітної плати працівників;

рішення профспілкового комітету (профорганізатора), прийняті з порушенням норм Статуту, рішень вищих профспілкових органів, норм законодавства, скасовуються профкомом (профорганізатором) за власною ініціативою, за пропозицією вищих профспілкових органів чи ревізійної комісії.

5.9. Членство первинної організації Профспілки припиняється рішенням Президії
(Пленуму) вищестоящого виборного органу Профспілки у випадках:

невиконання вимог Статуту; рішень вищих профспілкових органів; проведення роботи по розколу єдності профспілок;

5.10. Первинна організація Профспілки може припинити  свою  діяльність  шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за рішенням зборів, за рішенням Президії (Пленуму) вищестоящого органу профспілки та за рішенням суду за підстав, передбачених законодавством:

Одночасно з рішенням про ліквідацію приймається рішення про використання профспілкового майна та коштів первинної організації профспілки, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на Статутні цілі або в порядку встановленому  законодавством;

кошти чи майно, що залишилися після ліквідації, розподілу між членами профспілки не підлягають.

Організації Профспілки.

5.11. Для представництва і захисту членів Профспілки первинні організації Профспілки об’єднуються в обласні, регіональні, міські, місцеві, районні, галузеві організації Профспілки (далі – організації Профспілки).

5.12. Організації Профспілки:

представляють і захищають інтереси членів профспілки, первинних організацій у відповідних органах державної влади і управління, об’єднаннях роботодавців, громадських та політичних організаціях;

забезпечують координацію і єдність дій первинних організацій Профспілки та інших організацій Профспілки, що знаходяться в їх підпорядкуванні, надають їм методичну, організаційну і юридичну допомогу та підтримку, контролюють виконання положень Статуту Профспілки, рішень вищестоящих органів;

беруть участь в підготовці і контролі за реалізацією регіональних угод від імені працівників у порядку, встановленому законодавством;

відповідно до законодавства здійснюють громадський контроль за дотриманням трудового і житлового законодавства, інших нормативних актів стосовно оплати праці, зайнятості, зміни форм власності, надання комунальних послуг, відповідних пільг і компенсацій, допомога малозабезпеченим та іншим, вносять пропозиції та вимоги до органів державної влади і управління щодо припинення дій та відміни актів чи рішень, прийнятих з порушенням законодавства, в разі необхідності захищають права та інтереси членів Профспілки в судових органах;

організують і проводять мітинги, попереджувальні страйки та інші акції, спрямовані на підтримку вимог членів Профспілки і працівників;

спільно з органами управління Фонду соціального страхування координують роботу рад і комітетів Профспілки щодо формування і використання коштів соціального страхування, організують санаторно-курортне лікування і відпочинок членів Профспілки та їх сімей;

організовують виконання профспілкового бюджету, самостійно в межах кошторису, встановлюють чисельність і оплату праці працівників організаційно-виконавчого апарату, доплат нештатним керівникам виборних профспілкових органів;

сприяють розвитку фізкультури, спорту, туризму, самодіяльної художньої і технічної творчості;

проводять навчання профспілкового активу, узагальнюють і поширюють кращий досвід профспілкової роботи;

беруть участь у здійсненні благодійної діяльності згідно чинного законодавства;

створюють клуби з проведення культурно-масових заходів, в тому числі спортивні та туристичні.

5.13. Організації Профспілки мають свою печатку і штамп із своїм найменуванням, символікою, рахунок в установі банку.

5.14. Вищим органом Організації Профспілки є Конференція, яка скликається в міру необхідності. Звітно-виборна профспілкова Конференція скликається в порядку, передбаченому цим Статутом, але не рідше одного разу на два роки. Про скликання і порядок денний чергової Конференції, про норму представництва і порядок обрання делегатів на Конференцію Рада (комітет) Організації Профспілки оголошує не пізніше, як за 30 днів до початку роботи Конференції, а позачергової – за 15 днів

5.15. Конференція, Організації Профспілки:

визначає основні напрямки діяльності організації Профспілки;

затверджує програмні документи організації Профспілки та вносить до них зміни і доповнення;

вирішує питання про входження та вихід організації Профспілки з Профспілки;

здійснює вибори ради організації Профспілки та ревізійної комісії організації Профспілки на термін два роки, визначає їх функції, структуру, кількісний склад, порядок діяльності;

обирає голову Ради організації Профспілки на термін два роки. Голова організації Профспілки є головою Ради організації Профспілки. У випадку необхідності вибори голови Ради організації Профспілки між Конференціями можуть бути здійснені на Пленумі Ради організації Профспілки з затвердженням на наступній Конференції;

заслуховує звіти голови Ради та ревізійної комісії про роботу Організації Профспілки та дає їм оцінку;

5.16 Рада  Організації Профспілки є вищим органом Організації в період між Конференціями. Порядок формування і діяльності Ради організації Профспілки визначається Статутом Профспілки. Рішення Ради Організації Профспілки є правомочним, якщо на її засіданні присутні дві третини від обраних членів Ради Рішення Ради Організації Профспілки приймається простою більшістю голосів від присутніх на її засіданні членів. Пленум Ради Організації Профспілки скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на 6 місяців.

5.17. Рада Організації Профспілки:

в період між Конференціями керує роботою організації Профспілки, виконує рішення Конференції;

на своїх засіданнях – пленумах приймає рішення з будь-яких питань діяльності організації Профспілки за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Конференції організації Профспілки;

координує діяльність первинних організацій Профспілки, надає допомогу в їх роботі, організовує виконання рішень Конференції і Ради профспілки;

приймає до складу Організації Профспілки первинні організації;

обирає зі свого складу Президію Ради терміном на 2 роки;

5.18. Президія Ради Організації Профспілки:

скликає Пленуми Ради;

забезпечує виконання рішень Конференції, Пленумів Ради;

створює постійні, тимчасові комісії та робочі групи для вивчення питань профспілкового життя, підготовки питань на Пленуми Ради і засідання Президії;

затверджує профспілковий бюджет, структуру штатів;

вирішує інші поточні питання статутної діяльності організації Профспілки.

5.19. Всі поточні питання діяльності Ради Організації Профспілки виконує її Голова,  що діє у відповідності зі Статутом Профспілки.

Голова Організації Профспілки:

здійснює представництво в органах державної влади та управління при розгляді питань, які стосуються статутної діяльності Організації Профспілки;

на своєму рівні бере участь від імені членів Профспілки у веденні колективних переговорів, укладанні колективних договорів, галузевих і регіональних угод в порядку, визначеному законодавством;

організовує роботу Ради і Президії організації Профспілки;

у відповідності до затвердженої структури штатів і кошторису витрат вищестоящої організації  наймає на конкурсній основі працівників апарату та керує їх роботою, приймає інші оперативно-розпорядчі рішення, що стосуються їх діяльності;

з метою захисту фінансових, господарських прав і законних інтересів організації Профспілки та для ефективного управління діяльністю організації Профспілки на підставі доручення розпоряджається майном та коштами організації з затвердженням Президією організації Профспілки.

Позиція і дії Голови з питань, по яких обов’язкові рішення Ради (Президії), парафуються зазначеними органами Організації Профспілки на їх чергових засіданнях.

5.20. Контроль  за  фінансово-господарською  діяльністю організації Профспілки здійснює Ревізійна комісія, яка обирається на Конференції на той же строк 2 роки.

Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні та за її межами (Профспілка).

5.23. Вищим органом Профспілки є З’їзд, який скликається Радою Профспілки не
рідше одного разу на 6 років. Позачергові З’їзди скликаються за вимогою не менше 1/3
організацій Профспілки або за рішенням Ради Профспілки, Президії Ради.

Про скликання та порядок денний З’їзду оголошується не пізніше, як за один місяць до його проведення, а позачергового – не пізніше, як за два тижні.

Чисельність делегацій на З’їзд від організацій Профспілки встановлюється Радою Профспілки. Делегати на З’їзд обираються вищими органами Організацій Профспілки.

Рішення З’їзду приймаються простою більшістю голосів делегатів. Рішення про

внесення змін та доповнень до статуту та рішення про припинення діяльності приймаються

¾ голосів делегатів.

5.24. З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше 3/5
загальної чисельності обраних делегатів. Кожний делегат має право за дорученням представляти інтереси інших обраних делегатів, при цьому кількість голосів не може перевищувати три.

5.25. Порядок роботи З’їзду, обрання виборних і керівних органів, прийняття інших
рішень регулюється регламентом, який затверджується на З’їзді.

5.26. До компетенції З’їзду Профспілки належить:

визначення програми діяльності Профспілки на перспективу;

прийняття Статуту Профспілки і внесення до нього змін та доповнень;

реалізація права власності на майно та кошти Профспілки;

делегування Голові Профспілки функцій по господарському управлінню коштами та майном;

визначення чисельного складу Ради Профспілки, її Президії та порядок їх формування;

обрання Ради,  Президії, Голови Профспілки, заступника Голови терміном на 6

років.

Заслуховування звітів Голови (заступника Голови) Профспілки та Ревізійної комісії і

надання їм оцінки;

обрання Ревізійної комісії Профспілки терміном на 6 років, затвердження положення про неї;

прийняття рішення про реорганізацію і ліквідацію Профспілки. В разі прийняття рішення про ліквідацію, визначення чисельності членів ліквідаційної комісії та формування її складу;

розгляд будь-яких інших питань діяльності Профспілки та прийняття по них рішень.

Форма голосування (таємне чи відкрите) визначається З’їздом. У випадку необхідності

вибори Голови  Профспілки,  Почесного Голови  Профспілки  між   З’їздами  можуть бути здійснені на пленумі Ради Профспілки з затвердженням на наступному З’їзді. Визначення компетенції  Почесного Голови    здійснюється   Президією   Профспілки з   подальшим  затвердженням на пленумі Ради Профспілки.

5.27. В період між з’їздами керівництво діяльністю Профспілки здійснюється
Радою Профспілки.

5.28.   Пленум Ради Профспілки може виключати членів Ради, які
систематично не з’являються на засідання Ради Профспілки.

5.29. Пленуми (засідання) Ради Профспілки скликаються в міру необхідності, але
не рідше одного разу на рік. Про скликання Пленуму та проект порядку денного його
учасників повідомляють не пізніше як за 15 днів до його проведення.

5.30. Рішення  Ради  Профспілки вважаються  прийнятими,  якщо  за  них
проголосувало більше половини членів Ради, присутніх на пленумі.

5.31. Пленум Ради Профспілки уповноважений приймати рішення, якщо в ньому
бере участь не менше 3/5 членів Ради.

У виключних випадках при відсутності окремих членів Ради на засіданні Пленуму, рішення пленуму можуть прийматися шляхом їх письмового опитування.

5.32. Пленум Ради Профспілки:

скликає З’їзд Профспілки;
затверджує звіт Ради Профспілки;

заслуховує інформацію Президії про її роботу між пленумами, дає їй оцінку та затверджує рішення, прийняті Президією Профспілки;

визначає поточні завдання та перспективні напрямки діяльності Ради Профспілки;

затверджує порядок денний і регламент роботи позачергового З’їзду;

затверджує профспілковий бюджет;

затверджує положення про сплату членських внесків;

розглядає питання прийняття до Профспілки та виходу з неї організацій Профспілки;

у виняткових випадках, вносить до статуту зміни і доповнення з обов’язковим затвердженням їх наступним З’їздом;

приймає рішення щодо створення (заснування) підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, формування відповідних фондів, кредитних спілок, і затверджує їх статути (положення) та інші документи, передбачені законодавством;

розглядає всі інші питання діяльності Профспілки, виходячи із затвердженої З’їздом програми її діяльності, та приймає по них рішення.

5.33.  Рада Профспілки та його заступник входять до складу Ради Профспілки та Президії за посадою. Члени Президії Профспілки є членами Ради Профспілки.

5.34. В разі втрати членом  Президії зв’язку  з  Профспілкою більше одного року він   може бути виключений з Президії Профспілки на пленумі Ради Профспілки за поданням Президії Профспілки.

5.35. Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу
в квартал. Порядок денний і дата засідання повідомляються його членам не пізніше, як за
десять днів до засідання. Засідання Президії вважаються правомочними, якщо в них
беруть участь не менше 3/5 членів Президії. Рішення Президії
вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів Президії,
присутніх на засіданні.

5.36. Президія Ради Профспілки:

скликає пленуми Ради і готує питання для розгляду на них;

забезпечує виконання рішень З’їзду, пленумів Ради, власних рішень;

створює постійні та тимчасові комісії і робочі групи щодо актуальних напрямків профспілкової діяльності;

визначає структуру і штати працівників апарату Профспілки;

за поданням Голови затверджує заступників Голови Профспілки;

затверджує розпорядження Голови з питань управління коштами та майном Профспілки;

вирішує інші поточні питання статутної діяльності Профспілки.

5.37. Голова Профспілки

Голова Профспілки є Головою Ради Профспілки.
Голова Профспілки :

здійснює без доручення представництво в відповідних органах при розгляді питань, які стосуються статутної діяльності Профспілки;

організовує роботу апарату Ради та Президії щодо реалізації рішень пленумів Ради і Президії Ради Профспілки;

у відповідності до затвердженої структури штатів і кошторису витрат наймає на конкурсній основі працівників апарату та керує їх роботою;

приймає інші оперативно-розпорядчі рішення, що стосуються діяльності Профспілки;

з метою захисту фінансових та господарських прав та інтересів, та для ефективного управління діяльністю організації Профспілки розпоряджається майном та коштами організації Профспілки з затвердженням З’їздом та Радою Профспілки;

Позиція і дії Голови з питань, по яких рішення Ради Профспілки чи Президії є обов’язковими, парафуються відповідно на чергових засіданнях Ради чи Президії;

У випадку відсутності голови Профспілки його функції виконуються одним з його заступників.

У Профспілці може бути обраний З’їздом Почесний голова. Почесний голова Профспілки виконує деякі представницькі функції, які визначаються Радою та Президією Профспілки.

5.38. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснює Ревізійна комісія Профспілки, яка діє у відповідності до Положення про ревізійну комісію, затвердженого З’їздом.

Планові ревізії проводяться не частіше одного разу на рік. Позапланові ревізії проводяться за вимогою більшості членів Ради чи Президії Ради або в разі реорганізації (ліквідації) Профспілки.

Члени Ревізійної комісії мають право участі у засіданнях Президії та Ради Профспілки з дорадчим голосом.

Ревізійна комісія звітує про свою діяльність на З’їзді.

6. Порядок і терміни звітності виборних органів Профспілки перед членами профспілки, контроль за діяльністю виборних органів Профспілки.

6.1. Звітність виборних органів Профспілки та організацій Профспілки перед
членами профспілки визначається терміном проведення відповідно звітно-виборних
З’їздів Профспілки, Конференцій організацій Профспілки і зборів первинних організацій Профспілки.

6.2. Звітно-виборні збори в первинній організації Профспілки проводяться в
строки, встановлені відповідною організацією Профспілки, до якої вона входить, але не
рідше одного разу на два роки.

6.3. Звітно-виборні профспілкові Конференції організацій Профспілки скликаються і
проводяться в строки, передбачені Статутом, але не рідше одного разу на два роки. Про
проведену роботу звітують перед членами профспілки Голова (комітету) організації
Профспілки та Ревізійна комісія в особі її Голови.

6.4. Звітно-виборний З’їзд Профспілки скликається і проводиться в термін не рідше
одного разу на шість років. Про скликання З’їзду оголошується не пізніше як за один місяць до його проведення. Про проведену роботу Радою Профспілки звітує Голова Профспілки та Голова Ревізійної комісії.

6.5. Контроль за діяльністю виборних органів здійснюється:

у первинній організації Профспілки – ревізором чи Ревізійною комісією;

в Профспілці та організаціях Профспілки – Ревізійними комісіями, обраними їх вищими органами.

7. Джерела надходження (формування) коштів Профспілки та напрями їх використання.

7.1. Основним джерелом надходження коштів на рахунок Профспілки є щомісячні членські внески готівкою чи у безготівковій формі, згідно Затвердженого Радою Профспілки «Положення про членські внески».

7.2.  Профспілка в особі її виборного органу володіє, користується та розпоряджається необхідним їй для здійснення своєї статутної діяльності майном і коштами, що належать Профспілці на праві власності.

Організації Профспілки в особі їх виборних органів (Рад, комітетів, Президій) володіють, користуються та розпоряджаються майном, коштами та іншою власністю, які були набуті ними до входження до Профспілки, та мають право власності, передбачені Законами України “Про власність”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та іншими законодавчими актами України.

7.3. Право власності Профспілки, а також організацій Профспілки виникає на
підставі:

придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, коштів соціального страхування відповідно до чинного законодавства, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;

передачі їй у власність коштів та іншого майна засновниками, членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Профспілка також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених нею підприємств та організацій із статусом юридичної особи.

7.4. Щомісячні членські внески встановлюються в розмірі 2% від
місячної зарплати.

7.4. Збори первинних організацій Профспілки, керівні виборні профспілкові
органи можуть приймати рішення про виділення вищим профспілковим органам
додаткових коштів для створення фондів та фінансування цільових програм і фондів.

7.5. Профспілка відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном, на
яке згідно законодавству може бути звернене стягнення. Члени Профспілки не
відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями Профспілки та
організацій Профспілки. Профспілка та організації Профспілки не відповідають за
зобов’язаннями своїх членів Профспілки.

7.6. Фінансовий контроль за коштами Профспілки та організацій Профспілки
органами виконавчої влади не здійснюється, за винятком контролю за коштами від
підприємницької діяльності.

7.7. Кошти Профспілки та організацій Профспілки використовуються на
забезпечення статутних цілей та завдань Профспілки, на надання матеріальної допомоги
членам Профспілки, преміювання профспілкового активу, на підготовку профспілкових
кадрів, на проведення культурно-виховних заходів тощо.

8. Порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань Профспілки.

З метою реалізації статутних завдань Профспілка може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки. Від імені членів Профспілки розпорядження коштами, іншим майном Профспілки, організацій Профспілки, що належать їм на праві власності, здійснюють керівні органи Профспілки.

9. Міжнародні зв’язки Профспілки.

З метою ефективної реалізації програмних завдань та статутних вимог, матеріально-технічного забезпечення програм, Профспілка має право в установленому прядку    вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь в їх діяльності, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

10. Припинення діяльності Профспілки, організацій Профспілки.

10.1. Діяльність Профспілки, організацій Профспілки може бути припинена шляхом
реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Профспілки приймається З’їздом згідно зі Статутом.

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) організації Профспілки приймається її Конференцію відповідно до цього Статуту.

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) первинної організації Профспілки приймається на загальних зборах членів профспілки.

Діяльність Профспілки, організації Профспілки, яка порушує Конституцію та закони України, може бути заборонена примусово за рішенням суду в установленому порядку.

Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності Профспілки та Організацій Профспілки за рішенням будь-яких інших органів.

10.2. Кошти від реалізації майна Профспілки або організацій Профспілки в разі
припинення їх діяльності, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків
(з працівниками, кредиторами тощо), та інші активи Профспілки повинні бути передані
або зараховані до доходу бюджету або використовуються в іншому встановленому порядку.

11. Порядок внесення змін до Статуту Профспілки.

11.1. Внесення змін до Статуту Профспілки приймається і затверджується З’їздом.
В разі необхідності, внесення змін до Статуту може бути прийняте на пленумі Ради
Профспілки з наступним затвердженням на З’їзді.

11.2. Про внесення змін до Статуту обов’язково інформується Міністерство юстиції України.

11.3. З питань, які не знайшли врегулювання в цьому Статуті, рішення
приймаються  профспілковими  зборами,  Конференціями,  З’їздом  у
відповідності до їх компетенції.


Затверджено

Президія Ради Всеукраїнської

Профспілки працівників-мігрантів

в Укрвїні та за її межами

02.07.2009р. протокол №10/09

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ

Положення про членські внески Всеукраїнської профспілки працівників – мігрантів в Україні та за її межами розроблене у відповідності до Статуту  Всеукраїнської профспілки працівників – мігрантів в Україні та за її межами.

Положення про членські внески Всеукраїнської профспілки працівників – мігрантів в Україні та за її межами (далі – Профспілка) визначає порядок сплати вступних, членських та інших внесків членами Профспілки та кандидатами у члени Профспілки.

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Вступні внески – це внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які встановлюються на підставі рішення Ради профспілки та сплачуються членом Профспілки одноразово при прийнятті в члени Профспілки.

1.2. Членські внески – це внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які встановлюються на підставі рішення Ради профспілки та сплачуються членом Профспілки щомісячно на протязі всього терміну перебування членом Профспілки.

1.3. Добровільні внески – це благодійні, цільові внески, пожертвування у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які сплачуються членами, або не членами Профспілки на реалізацію статутної мети та завдань Профспілки, проектів та програм в рамках статутної діяльності Профспілки та розвиток матеріально-технічної бази Профспілки.

1.4. Члени Профспілки сплачують вступний внесок при вступі до Профспілки та в подальшому сплачують щомісячні членські внески.

1.5. Вступний внесок сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник членом Профспілки.

1.6. За узгодженням з Радою профспілки внески членів Профспілки можуть бути у вигляді майна (обладнання, автотранспорт та інше майно), прав користування інтелектуальною власністю, інших майнових прав, а також грошових коштів у гривнях та в іноземній валюті.

1.7. При добровільному виході або виключенні з членів Профспілки вступні, членські, а також добровільні внески не повертаються.

1.8. Грошові надходження від внесків членів Профспілки використовуються Профспілкою для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази, оформлення необхідних членських документів та утримання Статутних органів Профспілки.

Стаття 2. Розмір вступних та щорічних членських внесків

2.1. Розмір вступного внеску становить 30 гривень.

2.2. Розмір щомісячного членського внеску в Україні становить 2%      від розміру місячної заробітної плати члена Профспілки. Але не менше 50 грн.

2.3.  Розмір щомісячного членського внеску за межами України становить 4% від розміру місячної заробітної плати члена Профспілки. (єдина ставка проф. внесків у країнах Евросоюзу).

При чому 2% внесків вже сама Профспілка перераховує в Профспілку країни походження. Останне відноситься тільки для сезонних трудових мігрантів, членів профспілки.

Стаття 3. Порядок сплати членських внесків

3.1. Сплата вступних, членських та добровільних внесків виконується особисто кожним членом Профспілки шляхом перерахування їх через банківські установи України, чи через бугалтерію підприємства на якому працює член профспілки і з його згоди, на загальний профспілковий розрахунковий рахунок Профспілки в Україні.  Чи при роботі за кордоном на рахунок профспілки за кордоном до якої згідно підписаних угод по прибутті вступив член нашої профспілки.

3.2. Після надходження коштів на загальний розрахунковий рахунок Профспілки в Україні, для виконання Статутної мети та завдань Профспілки, кошти розподіляються наступним чином:

3.2.1. 15% від суми членських внесків залишаються на загальному розрахунковому рахунку Профспілки. 85% всієї суми перераховується на розрахунковий рахунок відповідної обласної профспілкової організації.

3.2.2. 20%  членських внесків залишається на розрахунковому рахунку відповідної обласної профспілкової організації.

3.2.3. 65% від суми членських внесків перераховується обласною організацією на розрахунковий рахунок відповідної первинної (районної) профспілкової організації.

3.3. Вступний та перший щомісячний членські внески сплачуються заявником протягом З0 (тридцяти) календарних днів після отримання повідомлення про прийом до Профспілки і використовуються для виготовлення посвідчення з фотокарткою і номером загального зразка. За бажанням, заявник може сплатити такі внески до прийняття Радою профспілки рішення про прийом заявника до Профспілки. У цьому випадку копія платіжного доручення на перерахування вступного та щомісячного членських внесків з відміткою установи банку або копія квитанції додаються до заяви про прийняття до Профспілки. Після прийняття в члени профспілки і отримання членського квитка, дані заносяться в загальну базу членів профспілки.

3.4. Щомісячні членські внески сплачуються до 10 числа кожного місяця, за який мають бути сплачені членські внески.

3.5. Для підтвердження сплати вступного та/або щомісячного членського внеску, якщо членські внески не перераховуються через бухгалтерію автоматично, член Профспілки подає до Первинної організації копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або копію квитанції.

3.6. Вступний та щомісячні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Профспілки. Облік сплачених і несплачених внесків членів Профспілки покладається на Голову первинної профспілкової організації.

3.7. Несплата членом Профспілки членських внесків протягом двох місяців поспіль, спричиняє припинення членства в Профспілці, за рішенням первинної організації Профспілки. Після погашення заборгованості по членських внесках, членство може бути відновлено через рік згідно уставу профспілки.

3.8. Рада профспілки контролює правильність та своєчасність сплати вступних та  щомісячних членських внесків.

3.9. Правомірність використання коштів, що поступили на загальний рахунок Профспілки від її членів, не рідше одного разу на рік перевіряється Ревізійною комісією. Про результати перевірок Ревізійна комісія доповідає Раді профспілки та З’їзду профспілки.

Стаття 4. Добровільні внески

4.1 Члени та кандидати у члени Профспілки мають право передавати Профспілці в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі добровільні внески – пожертвування, благодійні внески (понад встановленої суми членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Профспілки та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Профспілки.

4.2 При сплаті вступних, щомісячних членських, добровільних (благодійних, цільових) внесків, члени Профспілки зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:

4.2.1. вступний внесок;

4.2.2. щомісячний членський внесок;

4.2.3. благодійний внесок;

4.2.4. цільовий внесок на (назва заходу, проекту, програми).

Стаття 5. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Радою профспілки.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Ради профспілки членами Профспілки, керівними та іншими органами Профспілки та набувають чинності після їх затвердження Радою профспілки.

5.3. Усі питання, не врегульовані Статутом профспілки, цим Положенням і внутрішніми документами Профспілки, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голова ВППМ ВУМ           __________________________С. Олійник.